Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
plateau dataran tinggi, baki besar, masa labil
plateau
please wait
by Xamux Translate
plateau
noun
a relatively flat highland
sebuah dataran tinggi yang relatif datar
source: WordNet 3.0

Example(s)

into the Himalayas and the Tibetan Plateau.
ke Himalaya dan Dataran Tinggi Tibet.
In a region famous for the soft, porous Loess Plateau soil,
Di wilayah yang terkenal dengan tanah dataran tinggi Loess yang lembut dan berporos,
And they live up on the Chang Tang, the Tibetan Plateau,
Mereka tinggal di Chang Tang, dataran tinggi Tibet,
and then you get the plateau of the curve,
lalu kita menyentuh plato kurva,
bleak plateau or district with
dataran suram atau kabupaten dengan
a plateau or ridge
dataran tinggi atau punggung bukit
a plateau or ridge usually
dataran tinggi atau punggungan biasanya
sandstone plateau
dataran tinggi batu pasir yang
of colorado plateau from arizona
dataran tinggi colorado dari arizona
a large semiarid plateau
dataran tinggi kebanyakan besar yang
plateau the site was chosen
dataran tinggi lokasi ini dipilih
the central plateau and inaugurated
dataran tinggi pusat dan diresmikan
high tableland a plateau
dataran tinggi sebuah dataran tinggi
bleak plateau or district
dataran tinggi suram atau distrik
more berms a short plateau
gundukan lagi sebuah dataran pendek
area of land a plateau
luas daratan sebuah dataran tinggi
mexico mostly high plateau
meksiko sebagian besar dataran tinggi
namibian plateau of south africa
namibia dataran tinggi afrika selatan
plateau from arizona to western
plateau dari arizona untuk barat

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z