Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
turbulent kacau, rusuh
turbulent
please wait
by Xamux Translate
turbulent flowaliran bergolak
turbulentlydengan kacau
turbulent
adjective satellite
characterized by unrest or disorder or insubordination
ditandai dengan kerusuhan atau gangguan atau membangkang
source: WordNet 3.0

Example(s)

And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
Lalu orang-orang berkata, "Dunia kini kacau." Pernahkah Anda mendengar orang berkata seperti itu?
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
adalah seseorang membalikannya dan aturannya berubah dari laminer menjadi turbulen.
the stream is continuously moving and turbulent,
sungai yang senantiasa mengalir dan bergolak,
agitation or turbulent change or
agitasi atau bergolak perubahan atau
or turbulent change or development
atau bergolak perubahan atau pengembangan
or resembling a tempest turbulent
atau menyerupai joey tempest bergolak
turbulent water with swells of
bergolak air dengan membengkak dari
turbulent ungovernable refractory
bergolak bisa diatur tahan api
turbulent insolent fellow one
bergolak insolent sesama salah satu
turbulent violent stormy as tempestuous
bergolak kekerasan badai sebagai menggelora
turbulent boisterous furious quarrelsome scolding
bergolak riuh marah bertengkar memarahi
turbulent a disturbed state tumult
bergolak sebuah negara terganggu kekacauan
turbulent vexatious person of either
bergolak vexatious orang dari kedua
noisy turbulent quarrel or disturbance
bising bergolak pertengkaran atau gangguan
a turbulent manner with turbulence
cara yang bergolak dengan turbulensi
clamorous vociferous turbulent
clamorous monyet yang ramai bergolak
weather much too turbulent for
cuaca terlalu penuh gejolak untuk
in a turbulent manner with
dengan cara yang bergolak dengan