Contoh Surat Kuasa Ahli Waris

Surat kuasa ahli waris adalah surat yang dibuat jika para ahli waris memberikan kuasa pada pihak lain terhadap harta waris yang dimiliki almarhum/almarhumah.

Surat sering diperlukan, terutama dalam hal kewarisan. Surat kuasa ahli waris berisi tentang keterangan pewaris dan ahli waris, serta wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa untuk mengurus atau menjual harta warisan.

Surat kuasa ahli waris dibuat dengan memperhatikan beberapa aturan umum, seperti judul, identitas para pihak, isi kuasa, tanggal dan tempat pembuatan, tanda tangan dan materai.

Berikut beberapa contoh surat kuasa ahli waris.

Surat Kuasa Ahli Waris

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ___
Alamat: ___
Nomor KTP: ___
Hubungan dengan almarhum: ___

Nama: ___
Alamat: ___
Nomor KTP: ___
Hubungan dengan almarhum: ___

Nama: ___
Alamat: ___
Nomor KTP: ___
Hubungan dengan almarhum: ___

Nama: ___
Alamat: ___
Nomor KTP: ___
Hubungan dengan almarhum: ___

Sebagai ahli waris dari almarhum/ah ___, yang meninggal pada tanggal ___, dengan sertifikat kematian no ___, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama: ___
Alamat: ___
Nomor KTP: ___
Hubungan dengan almarhum: ___

Untuk mewakili kami dalam semua tindakan yang berkaitan dengan proses pewarisan harta peninggalan almarhum/ah di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

* Melakukan penyelesaian semua aset dan hutang almarhum/ah;

* Membagi warisan sesuai dengan wasiat atau aturan hukum yang berlaku;

* Mengurus seluruh dokumen dan tindakan yang diperlukan dalam proses pewarisan;

* Memperjuangkan hak-hak saya sebagai ahli waris;

* Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewakili saya dalam proses pewarisan;

* Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran penuh.

(Tempat/Tanggal)

Ahli Waris 1

Ahli Waris 2

Ahli Waris 3

Penerima Kuasa

Saksi 1

Saksi 2

Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Menjual Tanah

SURAT KUASA AHLI WARIS UNTUK PENJUALAN TANAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku ahli waris dari Almarhum/Almarhumah __,

1. Nama lengkap: __
Nomor KTP: __
Tempat, tanggal lahir: __
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah: (Bisa diisi dengan anak kandung, saudara kandung, dll.)
Pekerjaan: __
Alamat lengkap: __

2. Nama lengkap: __
Nomor KTP: __
Tempat, tanggal lahir: __
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah: (Bisa diisi dengan anak kandung, saudara kandung, dll.)
Pekerjaan: __
Alamat lengkap: __

3. Nama lengkap: __
Nomor KTP: __
Tempat, tanggal lahir: __
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah: (Bisa diisi dengan anak kandung, saudara kandung, dll.)
Pekerjaan: __
Alamat lengkap: __

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama lengkap: __
Nomor KTP: __
Tempat, tanggal lahir: __
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah: (Bisa diisi dengan anak kandung, saudara kandung, dll.)
Pekerjaan: __
Alamat lengkap: __

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Kami sebagai Pemberi Kuasa menyatakan memberikan kuasa atau wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mengurus penjualan harta waris peninggalan Almarhum/Almarhumah ___ yang meninggal pada tanggal ____. Adapun harta peninggalan yang dimaksud berupa:

* Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor___ atas nama ____.

* Luas tanah adalah ___ meter persegi sementara rumah yang berdiri di atasnya seluas ___ meter persegi.

* Tanah dan rumah tersebut berlokasi di __ (isi dengan alamat jelas).

* Adapun batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah di sebelah barat adalah ___, sebelah timur adalah ____, sebelah utara adalah ___, dan di sebelah selatan adalah ___.

Kami juga memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah, menerima uang pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran (kuitansi), melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga sehubungan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di: __
Pada tanggal : __

Pemberi kuasa:

Penerima kuasa:

Saksi:

Surat Kuasa Ahli Waris untuk Mengambil Uang di Bank

SURAT KUASA AHLI WARIS

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum/ah ___ yang meninggal dunia pada tanggal ___ di ___ berdasarkan Surat Kematian No. ___

Nama : ___
Tempat/Tanggal Lahir : ___
Alamat : ___
No. KTP: ___
Hubungan dengan Almarhum/ah: ___

Nama : ___
Tempat/Tanggal Lahir : ___
Alamat : ___
No. KTP: ___
Hubungan dengan Almarhum/ah: ___

Nama : ___
Tempat/Tanggal Lahir : ___
Alamat : ___
No. KTP: ___
Hubungan dengan Almarhum/ah: ___

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

Nama : ___
Tempat/Tanggal Lahir : ___
Alamat : ___
No. KTP: ___

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk mengurus penutupan rekening di Bank ____
No Rekening: ___
Atas Nama: ___

Pemberi Kuasa memberi kuasa penuh kepada Penerima Kuasa untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam rekening di atas, serta menandatangani dokumen-dokumen terkait penutupan rekening tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga.

(Tempat, Tanggal)
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Surat Kuasa Ahli Waris untuk Mengambil Uang Pensiun

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama: ___
Tempat/Tanggal Lahir: ___
Pekerjaan: ___
Alamat: ___
No. KTP: ___
Hub. Keluarga dengan Almarhum/ah: ___

Nama: ___
Tempat/Tanggal Lahir: ___
Pekerjaan: ___
Alamat: ___
No. KTP: ___
Hub. Keluarga dengan Almarhum/ah: ___

Nama: ___
Tempat/Tanggal Lahir: ___
Pekerjaan: ___
Alamat: ___
No. KTP: ___
Hub. Keluarga dengan Almarhum/ah: ___

Menerangkan dengan jujur ​​dan jika perlu bersumpah bahwa,
kami semua adalah AHLI WARIS yang sah dalam hak dari peninggalan
almarhum / almarhumah ___,
yang sudah meninggal dunia di ___,
pada hari___,
tanggal___,
dengan surat kematian no. ___,
yang semasa hidupnya menerima Pensiun/Tunjangan bersifat pensiun
sebesar Rp. ___ sebulan,
berdasarkan Surat Keputusan dari ___,
nomor : ___,
tanggal ___.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama: ___
Tempat/Tanggal Lahir: ___
Pekerjaan: ___
Alamat: ___
No. KTP: ___
Hub. Keluarga dengan Almarhum/ah: ___

Untuk menerima uang pensiun almarhum/ah di ___, sebesar Rp. ____

Selain dari kami penanda tangan Surat Kuasa ini tak ada lagi Ahli Waris lainnya turut dalam harta peninggalan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan dengan jujur ​​dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal)
Ahli Waris 1
Ahli Waris 2
Ahli Waris 3
Penerima Kuasa
Saksi